Xem ngày tốt trong tuần [30-11-2020 đến 06-12-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 30 / 11 / 2020
đến Chủ Nhật, 06 / 12 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 16/10/2020 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020 17/10/2020 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 03 tháng 12 năm 2020 19/10/2020 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 05 tháng 12 năm 2020 21/10/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 06 tháng 12 năm 2020 22/10/2020 Quá tốt