Xem ngày tốt trong tuần [19-10-2020 đến 25-10-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 19 / 10 / 2020
đến Chủ Nhật, 25 / 10 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(4*) Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 04/09/2020 Vô cùng tốt
(4*) Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 07/09/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020 08/09/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 09/09/2020 Quá tốt