Xem ngày tốt trong tuần [06-07-2020 đến 12-07-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 06 / 07 / 2020
đến Chủ Nhật, 12 / 07 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020 17/05/2020 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020 21/05/2020 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020 22/05/2020 Tốt