Xem ngày tốt trong tuần [08-06-2020 đến 14-06-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 08 / 06 / 2020
đến Chủ Nhật, 14 / 06 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ hai, ngày 08 tháng 06 năm 2020 17/04/2020 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 09 tháng 06 năm 2020 18/04/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 10 tháng 06 năm 2020 19/04/2020 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 11 tháng 06 năm 2020 20/04/2020 Quá tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2020 21/04/2020 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 13 tháng 06 năm 2020 22/04/2020 Quá tốt