Xem ngày tốt trong tuần [01-06-2020 đến 07-06-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 01 / 06 / 2020
đến Chủ Nhật, 07 / 06 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ hai, ngày 01 tháng 06 năm 2020 10/04/2020 Quá tốt
(4*) Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020 12/04/2020 Vô cùng tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2020 15/04/2020 Quá tốt