Xem ngày tốt trong tuần [25-05-2020 đến 31-05-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 25 / 05 / 2020
đến Chủ Nhật, 31 / 05 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020 04/04/2020 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020 05/04/2020 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020 06/04/2020 Quá tốt