Xem ngày tốt trong tuần [30-03-2020 đến 05-04-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 30 / 03 / 2020
đến Chủ Nhật, 05 / 04 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020 07/03/2020 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020 08/03/2020 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 02 tháng 04 năm 2020 10/03/2020 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 04 tháng 04 năm 2020 12/03/2020 Quá tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020 13/03/2020 Quá tốt