Xem ngày tốt trong tuần [15-04-2019 đến 21-04-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 15 / 04 / 2019
đến Chủ Nhật, 21 / 04 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 15 tháng 04 năm 2019 11/03/2019 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 18 tháng 04 năm 2019 14/03/2019 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019 16/03/2019 Quá tốt