Xem ngày tốt trong tuần [08-04-2019 đến 14-04-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 08 / 04 / 2019
đến Chủ Nhật, 14 / 04 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 08 tháng 04 năm 2019 04/03/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 10 tháng 04 năm 2019 06/03/2019 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019 07/03/2019 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 13 tháng 04 năm 2019 09/03/2019 Quá tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2019 10/03/2019 Cực tốt