Xem ngày tốt trong tuần [01-10-2018 đến 07-10-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 01 / 10 / 2018
đến Chủ Nhật, 07 / 10 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 01 tháng 10 năm 2018 22/08/2018 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2018 26/08/2018 Quá tốt