Bạn muốn xem các ngày tốt của tháng nào, hãy nhập :
(tháng - năm)

Ngày tốt trong tháng 1 năm 2020 .

NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ tư, ngày 01 tháng 01 năm 2020 07/12/2019-ÂL Quá tốt
(4*) Thứ sáu, ngày 03 tháng 01 năm 2020 09/12/2019-ÂL Vô cùng tốt
(1*) Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020 14/12/2019-ÂL Tốt
(4*) Thứ năm, ngày 09 tháng 01 năm 2020 15/12/2019-ÂL Vô cùng tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 11 tháng 01 năm 2020 17/12/2019-ÂL Quá tốt
(2*) Thứ hai, ngày 13 tháng 01 năm 2020 19/12/2019-ÂL Quá tốt
(2*) Thứ tư, ngày 15 tháng 01 năm 2020 21/12/2019-ÂL Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 18 tháng 01 năm 2020 24/12/2019-ÂL Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020 26/12/2019-ÂL Tốt
(3*) Thứ ba, ngày 21 tháng 01 năm 2020 27/12/2019-ÂL Cực tốt
(3*) Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020 29/12/2019-ÂL Cực tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020 02/01/2020-ÂL Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 29 tháng 01 năm 2020 05/01/2020-ÂL Tốt