Bạn muốn xem các ngày tốt của năm nào, hãy nhập :
Ngày tốt cho việc:       trong năm:      

Ngày tốt trong năm 2020 .

Ngày Ngày Âm lịchChú thích
(4*) Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 07/09/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 08/09/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 09/09/2020 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 14/09/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 16/09/2020 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 18/09/2020 Tốt
(3*) Thứ hai, ngày 09 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 24/09/2020 Cực tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 28/09/2020 Cực tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 29/09/2020 Vô cùng tốt
(3*) Thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 02/10/2020 Cực tốt
(1*) Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 03/10/2020 Tốt
(4*) Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 04/10/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 05/10/2020 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 09/10/2020 Tốt
(2*) Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 10/10/2020 Quá tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 14/10/2020 Cực tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 15/10/2020 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 16/10/2020 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 17/10/2020 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 03 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 19/10/2020 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 05 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 21/10/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 06 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 22/10/2020 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 09 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 25/10/2020 Tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 28/10/2020 Vô cùng tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 29/10/2020 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 01/11/2020 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 02/11/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 16 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 03/11/2020 Tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 06/11/2020 Vô cùng tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 07/11/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 10/11/2020 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 11/11/2020 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 12/11/2020 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 13/11/2020 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 15/11/2020 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 18/11/2020 Cực tốt
Xem các ngày tốt xấu trong năm trước
<<- 2019
Xem các ngày tốt xấu trong năm sau
2021 ->>