Bạn muốn xem các ngày tốt của năm nào, hãy nhập :
Ngày tốt cho việc:       trong năm:      

Ngày tốt trong năm 2020 .


Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'chr(0xC0|ord('\1')>>6).chr(0x80|ord('\1')&0x3F)', to be a valid callback in /home/ngaygiot/public_html/lib.php on line 85
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon
Ngày Ngày Âm lịchChú thích
(2*) Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020 Âm lịch: 02/02/2020 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020 Âm lịch: 04/02/2020 Tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 29 tháng 02 năm 2020 Âm lịch: 07/02/2020 Quá tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 01 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 08/02/2020 Quá tốt
(3*) Thứ ba, ngày 03 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 10/02/2020 Cực tốt
(2*) Thứ năm, ngày 05 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 12/02/2020 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 07 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 14/02/2020 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 19/02/2020 Cực tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 13 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 20/02/2020 Cực tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 15 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 22/02/2020 Tốt
(2*) Thứ ba, ngày 17 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 24/02/2020 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 18 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 25/02/2020 Tốt
(1*) Thứ năm, ngày 19 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 26/02/2020 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 23 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 30/02/2020 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 01/03/2020 Tốt
(3*) Thứ tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 02/03/2020 Cực tốt
(1*) Thứ năm, ngày 26 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 03/03/2020 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 04/03/2020 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 07/03/2020 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020 Âm lịch: 08/03/2020 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 02 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 10/03/2020 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 04 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 12/03/2020 Quá tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 13/03/2020 Quá tốt
(3*) Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 15/03/2020 Cực tốt
(3*) Thứ tư, ngày 08 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 16/03/2020 Cực tốt
(1*) Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 17/03/2020 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 19/03/2020 Tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 12 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 20/03/2020 Cực tốt
(1*) Thứ ba, ngày 14 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 22/03/2020 Tốt
(4*) Thứ sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 25/03/2020 Vô cùng tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 19 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 27/03/2020 Cực tốt
(3*) Thứ hai, ngày 20 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 28/03/2020 Cực tốt
(3*) Thứ năm, ngày 23 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 01/04/2020 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 02/04/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 04/04/2020 Quá tốt
(4*) Thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020 Âm lịch: 06/04/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 01 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 09/04/2020 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 02 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 10/04/2020 Tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 03 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 11/04/2020 Cực tốt
(3*) Thứ hai, ngày 04 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 12/04/2020 Cực tốt
(1*) Thứ năm, ngày 07 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 15/04/2020 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 16/04/2020 Quá tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 10 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 18/04/2020 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 13 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 21/04/2020 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 23/04/2020 Tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 16 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 24/04/2020 Quá tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 17 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 25/04/2020 Cực tốt
(1*) Thứ hai, ngày 18 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 26/04/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 20 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 28/04/2020 Tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 30/04/2020 Cực tốt
(1*) Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 04/04/2020 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 05/04/2020 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020 Âm lịch: 06/04/2020 Quá tốt
(2*) Thứ hai, ngày 01 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 10/04/2020 Quá tốt
(4*) Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 12/04/2020 Vô cùng tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 15/04/2020 Quá tốt
(2*) Thứ hai, ngày 08 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 17/04/2020 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 09 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 18/04/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 10 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 19/04/2020 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 11 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 20/04/2020 Quá tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 21/04/2020 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 13 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 22/04/2020 Quá tốt
(3*) Thứ hai, ngày 15 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 24/04/2020 Cực tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 20 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 29/04/2020 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 21 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 01/05/2020 Tốt
(3*) Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 02/05/2020 Cực tốt
(2*) Thứ ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 03/05/2020 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 28 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 08/05/2020 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 09/05/2020 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020 Âm lịch: 10/05/2020 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 02 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 12/05/2020 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 03 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 13/05/2020 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 14/05/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 15/05/2020 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 17/05/2020 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 21/05/2020 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 22/05/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 25/05/2020 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 16 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 26/05/2020 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 17 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 27/05/2020 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 19 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 29/05/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 22 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 02/06/2020 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 23 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 03/06/2020 Quá tốt
(5*) Thứ bảy, ngày 25 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 05/06/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ ba, ngày 28 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 08/06/2020 Tốt
(4*) Thứ năm, ngày 30 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 10/06/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2020 Âm lịch: 11/06/2020 Tốt
(5*) Thứ ba, ngày 04 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 15/06/2020 Vô cùng tốt
(5*) Thứ năm, ngày 06 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 17/06/2020 Vô cùng tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 09 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 20/06/2020 Cực tốt
(1*) Thứ ba, ngày 11 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 22/06/2020 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 23/06/2020 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 14 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 25/06/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 16 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 27/06/2020 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 18 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 29/06/2020 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 22 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 04/07/2020 Tốt
(2*) Thứ ba, ngày 25 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 07/07/2020 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 27 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 09/07/2020 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 29 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 11/07/2020 Tốt
(4*) Chủ nhật, ngày 30 tháng 08 năm 2020 Âm lịch: 12/07/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ ba, ngày 01 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 14/07/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 02 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 15/07/2020 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 04 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 17/07/2020 Tốt
(4*) Chủ nhật, ngày 06 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 19/07/2020 Vô cùng tốt
(5*) Thứ sáu, ngày 11 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 24/07/2020 Vô cùng tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 13 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 26/07/2020 Cực tốt
(1*) Thứ ba, ngày 15 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 28/07/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 16 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 29/07/2020 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 17 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 01/08/2020 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 18 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 02/08/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 20 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 04/08/2020 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 24 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 08/08/2020 Quá tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 09/08/2020 Quá tốt
(4*) Chủ nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 11/08/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ ba, ngày 29 tháng 09 năm 2020 Âm lịch: 13/08/2020 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 16/08/2020 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 05 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 19/08/2020 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 21/08/2020 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 23/08/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 25/08/2020 Quá tốt
(4*) Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 28/08/2020 Vô cùng tốt
(2*) Thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 29/08/2020 Quá tốt
(4*) Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 04/09/2020 Vô cùng tốt
(4*) Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 07/09/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 08/09/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 09/09/2020 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 Âm lịch: 14/09/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 16/09/2020 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 18/09/2020 Tốt
(3*) Thứ hai, ngày 09 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 24/09/2020 Cực tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 28/09/2020 Cực tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 29/09/2020 Vô cùng tốt
(3*) Thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 02/10/2020 Cực tốt
(1*) Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 03/10/2020 Tốt
(4*) Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 04/10/2020 Vô cùng tốt
(1*) Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 05/10/2020 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 09/10/2020 Tốt
(2*) Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 10/10/2020 Quá tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 14/10/2020 Cực tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 15/10/2020 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 Âm lịch: 16/10/2020 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 17/10/2020 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 03 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 19/10/2020 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 05 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 21/10/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 06 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 22/10/2020 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 09 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 25/10/2020 Tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 28/10/2020 Vô cùng tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 29/10/2020 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 01/11/2020 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 02/11/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 16 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 03/11/2020 Tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 06/11/2020 Vô cùng tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 07/11/2020 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 10/11/2020 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 11/11/2020 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 12/11/2020 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 13/11/2020 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 15/11/2020 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020 Âm lịch: 18/11/2020 Cực tốt
Xem các ngày tốt xấu trong năm trước
<<- 2019
Xem các ngày tốt xấu trong năm sau
2021 ->>