Bạn muốn xem các ngày tốt của năm nào, hãy nhập :
Ngày tốt cho việc:       trong năm:      

Ngày tốt trong năm 2019 .

Ngày Ngày Âm lịchChú thích
(1*) Thứ năm, ngày 03 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 28/11/2018 Tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 04 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 29/11/2018 Cực tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 06 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 01/12/2018 Quá tốt
(3*) Thứ ba, ngày 08 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 03/12/2018 Cực tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 13 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 08/12/2018 Quá tốt
(4*) Thứ hai, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 09/12/2018 Vô cùng tốt
(2*) Thứ tư, ngày 16 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 11/12/2018 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 17 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 12/12/2018 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 13/12/2018 Quá tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 20 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 15/12/2018 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 18/12/2018 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 25 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 20/12/2018 Tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 26 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 21/12/2018 Vô cùng tốt
(2*) Thứ hai, ngày 28 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 23/12/2018 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 29 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 24/12/2018 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 30 tháng 01 năm 2019 Âm lịch: 25/12/2018 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 01 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 27/12/2018 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 02 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 28/12/2018 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 06 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 02/01/2019 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 07 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 03/01/2019 Tốt
(4*) Thứ sáu, ngày 08 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 04/01/2019 Vô cùng tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 10 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 06/01/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 13 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 09/01/2019 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 11/01/2019 Quá tốt
(2*) Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 14/01/2019 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 15/01/2019 Quá tốt
(2*) Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 16/01/2019 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 19/01/2019 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 24 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 20/01/2019 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 27 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 23/01/2019 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 28 tháng 02 năm 2019 Âm lịch: 24/01/2019 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 26/01/2019 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 28/01/2019 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 06 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 01/02/2019 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 07 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 02/02/2019 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 04/02/2019 Quá tốt
(2*) Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 06/02/2019 Quá tốt
(2*) Thứ tư, ngày 13 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 08/02/2019 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 17 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 12/02/2019 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 18 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 13/02/2019 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 19 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 14/02/2019 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 21 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 16/02/2019 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 17/02/2019 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 23 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 18/02/2019 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 24 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 19/02/2019 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 25 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 20/02/2019 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 24/02/2019 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 30 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 25/02/2019 Tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 31 tháng 03 năm 2019 Âm lịch: 26/02/2019 Cực tốt
(2*) Thứ ba, ngày 02 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 28/02/2019 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 03 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 29/02/2019 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 01/03/2019 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 06 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 02/03/2019 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 08 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 04/03/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 10 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 06/03/2019 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 07/03/2019 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 13 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 09/03/2019 Quá tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 10/03/2019 Cực tốt
(1*) Thứ hai, ngày 15 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 11/03/2019 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 14/03/2019 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 16/03/2019 Quá tốt
(4*) Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 19/03/2019 Vô cùng tốt
(4*) Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 21/03/2019 Vô cùng tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 22/03/2019 Quá tốt
(4*) Thứ ba, ngày 30 tháng 04 năm 2019 Âm lịch: 26/03/2019 Vô cùng tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 29/03/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 04/04/2019 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 05/04/2019 Cực tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 06/04/2019 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 12 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 08/04/2019 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 13 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 09/04/2019 Tốt
(2*) Thứ ba, ngày 14 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 10/04/2019 Quá tốt
(3*) Thứ năm, ngày 16 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 12/04/2019 Cực tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 15/04/2019 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 16/04/2019 Tốt
(2*) Thứ ba, ngày 21 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 17/04/2019 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 18/04/2019 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 19/04/2019 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 20/04/2019 Tốt
(4*) Thứ ba, ngày 28 tháng 05 năm 2019 Âm lịch: 24/04/2019 Vô cùng tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 01 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 28/04/2019 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 02 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 29/04/2019 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 03 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 01/05/2019 Tốt
(2*) Thứ ba, ngày 04 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 02/05/2019 Quá tốt
(2*) Thứ hai, ngày 10 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 08/05/2019 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 11 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 09/05/2019 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 12 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 10/05/2019 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 12/05/2019 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 17 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 15/05/2019 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 18 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 16/05/2019 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 17/05/2019 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 20/05/2019 Tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 21/05/2019 Cực tốt
(1*) Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 24/05/2019 Tốt
(1*) Thứ năm, ngày 27 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 25/05/2019 Tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 26/05/2019 Cực tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 29 tháng 06 năm 2019 Âm lịch: 27/05/2019 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 29/05/2019 Tốt
(1*) Thứ năm, ngày 04 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 02/06/2019 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 05 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 03/06/2019 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 06 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 04/06/2019 Tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 07 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 05/06/2019 Cực tốt
(1*) Thứ tư, ngày 10 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 08/06/2019 Tốt
(1*) Thứ năm, ngày 11 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 09/06/2019 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 12 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 10/06/2019 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 13 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 11/06/2019 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 14/06/2019 Tốt
(3*) Thứ tư, ngày 17 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 15/06/2019 Cực tốt
(5*) Thứ sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 17/06/2019 Vô cùng tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 19/06/2019 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 20/06/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 22/06/2019 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 26 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 24/06/2019 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 28 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 26/06/2019 Tốt
(3*) Thứ hai, ngày 29 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 27/06/2019 Cực tốt
(5*) Thứ tư, ngày 31 tháng 07 năm 2019 Âm lịch: 29/06/2019 Vô cùng tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 02 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 02/07/2019 Cực tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 03 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 03/07/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 07 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 07/07/2019 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 11 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 11/07/2019 Quá tốt
(5*) Thứ hai, ngày 12 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 12/07/2019 Vô cùng tốt
(1*) Thứ ba, ngày 13 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 13/07/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 14 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 14/07/2019 Tốt
(3*) Thứ hai, ngày 19 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 19/07/2019 Cực tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 23/07/2019 Quá tốt
(5*) Thứ bảy, ngày 24 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 24/07/2019 Vô cùng tốt
(1*) Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 26/07/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 28 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 28/07/2019 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 01/08/2019 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 31 tháng 08 năm 2019 Âm lịch: 02/08/2019 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 04/08/2019 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 08/08/2019 Tốt
(3*) Thứ hai, ngày 09 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 11/08/2019 Cực tốt
(2*) Thứ ba, ngày 10 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 12/08/2019 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 11 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 13/08/2019 Tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 16/08/2019 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 17/08/2019 Tốt
(1*) Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 21/08/2019 Tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 23/08/2019 Cực tốt
(2*) Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 25/08/2019 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 24 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 26/08/2019 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 26 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 28/08/2019 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 29 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 01/09/2019 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2019 Âm lịch: 02/09/2019 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 01 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 03/09/2019 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 03 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 05/09/2019 Tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 05 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 07/09/2019 Cực tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 06 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 08/09/2019 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 12/09/2019 Quá tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 13/09/2019 Quá tốt
(2*) Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 16/09/2019 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 18/09/2019 Tốt
(5*) Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 19/09/2019 Vô cùng tốt
(2*) Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 23/09/2019 Quá tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 28/09/2019 Vô cùng tốt
(1*) Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 01/10/2019 Tốt
(3*) Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 02/10/2019 Cực tốt
(3*) Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Âm lịch: 04/10/2019 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 05/10/2019 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 04 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 08/10/2019 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 05 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 09/10/2019 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 06 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 10/10/2019 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 14/10/2019 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 15/10/2019 Quá tốt
(3*) Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 16/10/2019 Cực tốt
(3*) Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 17/10/2019 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 19/10/2019 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 22/10/2019 Quá tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 26/10/2019 Cực tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 27/10/2019 Tốt
(4*) Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 28/10/2019 Vô cùng tốt
(1*) Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 29/10/2019 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019 Âm lịch: 01/11/2019 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 02 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 07/11/2019 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 05 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 10/11/2019 Tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 06 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 11/11/2019 Cực tốt
(1*) Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 15/11/2019 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 16/11/2019 Tốt
(4*) Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 18/11/2019 Vô cùng tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 19/11/2019 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 18 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 23/11/2019 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 25/11/2019 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 26/11/2019 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 27/11/2019 Tốt
(3*) Thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 30/11/2019 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 02/12/2019 Tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 29 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 04/12/2019 Cực tốt
(1*) Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 05/12/2019 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Âm lịch: 06/12/2019 Tốt
Xem các ngày tốt xấu trong năm trước
<<- 2018
Xem các ngày tốt xấu trong năm sau
2020 ->>